Сектор - код 20.1 по КИД 2008

Производство на основни химични вещества

Производство на основни химични вещества

По данни на Евростат в сектор „C20 - Производство на химични продукти“ за 2018 г. дейност развиват 28 хиляди микро, малки, средни и големи предприятия, които годишно произвеждат продукция на стойност 500 млрд. евро и оборот от 541 млрд. евро. Инвестициите в материални стоки в сектора са на стойност 23 млрд. евро. Предприятията в сектора съставляват 1.4% от общия брой на всички промишлени предприятия в рамките на Общността и осигуряват заетост на 1.2 милиона души (4% от заетите в промишлеността).

Около 30% от предприятията осъществяват дейност в подсектор “ Производство на основни химични вещества”, а делът на заетите в тях от химическия сектор е 45.6%. Обемът на произведената продукция е 45.6% от продукцията в сектора, а инвестициите представляват 72.5% от инвестициите в сектора. Европейската химическа промишленост е един от отраслите, на които се разчита изключително много да бъде водещ и да подпомогне Общността при постигане целите й в множество области, сред които околна среда, конкурентоспособност, устойчиво развитие и кръгова икономика.

Като част от европейската химическа промишленост, и химическата промишленост на България е от стратегическо национално значение за икономическото развитие на страната. Българската химическа индустрия се нарежда на 19 позиция сред страните от ЕС-27 по продажба на химикали за 2020 г. със стойност от 1.6 млрд. евро или 0.3% пазарен дял (по данни на CEFIC). Тя непрекъснато се развива, което намира отражение и във все по-голямото разнообразие от химически вещества и продукти.

Днес не съществува индустриален процес, в който да не се използват химикали, а чрез преработката на различни суровини се получават ценни междинни и крайни продукти. Те от своя страна намират приложение в множество икономически сектори като селско стопанство, строителството, почти цялата преработваща промишленост, както и за редица услуги.