Партньори по проекта

Бенефициент 

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес
Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е неправителствена организация, учредена на 25 април 1980 г. В своята над 40-годишна история БСК се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност. 

Партньори по проекта

  • Министерство на труда и социалната политика
    Министерство на труда и социалната политика (МТСП) е българска държавна институция с ранг на министерство, която урежда повишаването на качеството и сигурността на труда чрез защитата на трудовите, осигурителните и социалните права на работниците и служителите и подобряването на условията на труд в предприятията, провежда държавната политика в областта на пазара на труда, защитата на националния пазар на труда, обучението на работната сила и интеграцията на неравнопоставените групи на пазара на труда. 
  • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
    Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е наследник на 100–годишна профсъюзна традиция. В нея членуват над 300 000 български работници и служители. КНСБ  обединява 35 федерации, синдикати и съюзи и редица асоциирани членове. В цялостната си дейност