Дейност 1

Изследване и анализ на потребностите от дигитални умения по икономически сектори

Целта на дейността е да се осигурят изходни данни и информация, както и да се извърши анализ на потребностите от дигитални умения на работната сила по икономически сектори. Изследването  ще се осъществи в съответствие с изискванията на Методология за установяване състоянието и потребностите от развитие на дигитални умения/компетентности, разработена в рамките на Компонент 1 на Операция „Развитие на дигиталните умения“.

Предизвикателствата пред труда в контекста на дигитализацията са многопластов проблем, който изисква задълбочено и многостранно проучване, разширяване на статистическата база данни за пазара на труда и за факторите, които му оказват влияние в условията на дигитална икономика. В свое становище Европейският икономически и социален комитет (EESC) призовава за по-добри статистически данни и повече изследвания относно последиците от изкуствения интелект и дигитализацията върху заетостта и труда, включително проучвания за специфичните за отраслите въздействия.

Изследването и анализа на потребностите от дигитални умения ще се осъществи по-отделно в следните 16 икономически дейности по КИД -2008:

 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия (код 10.3),
 • Производство на растителни и животински масла и мазнини (10.4),
 • Производство на мляко и млечни продукти (10.5),
 • Производство на други хранителни продукти (10.8),
 •  Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (код 16),
 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код 17),
 • Производство на основни химични вещества (код 20.1)
 • Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)
 • Производство на електрически съоръжения (код 27)
 • Производство на превозни средства, без автомобили (код 30)
 • Производство на мебели (код 31)
 • Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети (код 46)
 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47)
 • Хотелиерство (код 55)
 •  Ресторантьорство ( код 56)
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих (код 93)