Готови за дигитална трансформация

“Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията” е проект, чиято основна цел е да повиши специфичните дигитални умения на работната сила в 16 икономически дейности и техните поддейности. С този проект Българската стопанска камара цели да подпомогне създаването на специфична среда, модели и инструменти за повишаване на дигитализацията в практиката.

Проектът е насочен както към работодатели, така и към заети лица, вкл. към самонаетите.

Екипът по проекта създава цялостен комплекс от  взаимообвързани действия, които включват:

 • изследване на потребности от дигитални умения по икономически дейности;
 • разработване на профили за дигитални умения по ключови длъжности;
 • тестване на текущите дигитални умения на работната сила чрез разработени инструменти за оценка на компетенции и учебни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения.

Какво ще постигнем?

 • 16 доклада с резултатите от изследването и анализа на потребностите от дигитални умения в съответните 16 сектора;
 • тествани и валидирани 80 унифицирани профили за дигитални умения по ключови длъжности и/или професии;
 • 2 разработени инструмента за тестване на текущи дигитални умения на работната сила по икономически дейности, които ще тестват текущите дигитални умения на над 500 заети лица от 16 икономически дейности;
 • 16 разработени препоръчителни програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения по икономически сектори;
 • 16 разработени учебни съдържания на е-обучения за развитие на специфични дигитални умения;
 • Разработени и приети със секторни споразумения 16 секторни квалификационни рамки за развитие на дигитални умения;
 • Разработени 16 Методически указания за поддържане и надграждане на дигиталните умения на работещите по сектори за осигуряване на продължаващо обучение;
 • Комуникационна кампания за повишаване на осведомеността на работодателите и служителите относно необходимостта от развитието на дигитални умения;
 • Разработени и внедрени в два икономически сектора модели и програми за социално партньорство в областта на дигитализацията;
 • Обучени онлайн над 500 заети лица по програми за неформално обучение за развитие на специфични дигитални умения, според изискванията за професия/длъжност

Икономическите сектори, включени в проекта:

 • Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия (код 10.3),
 • Производство на растителни и животински масла и мазнини (10.4),
 • Производство на мляко и млечни продукти (10.5),
 • Производство на други хранителни продукти (10.8),
 • Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене (код 16),
 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код 17),
 • Производство на основни химични вещества (код 20.1)
 • Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове (код 20.3)
 • Производство на електрически съоръжения (код 27)
 • Производство на превозни средства, без автомобили (код 30)
 • Производство на мебели (код 31)
 • Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети (код 46)
 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети (код 47)
 • Хотелиерство (код 55)
 • Ресторантьорство ( код 56)
 • Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих (код 93)

Номер на договора за финансиране: BG05M9OP001-1.128-0007-C01

Период на изпълнение: 01.12.2021 - 30.06.2023

Бюджетна линия: BG05M9OP001-1.128 - Развитие на дигиталните умения - Компонент 2

Финансираща институция/програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Бенефициент: Българска стопанска камара (линк към сайта ни)

Партньори: МТСП, КНСБ (линк към сайтовете им)

Общ бюджет: 2 028 390.00 лв.